ประวัติ

ปี พ.ศ.๒๕๓๐ ได้เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐ โดยมีชื่อว่า “ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี” สังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง มีนายตำรวจระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าด่าน คือ พ.ต.ท.บัญชา  เปลื้องประสิทธิ์  มีกำลังพลทั้งสิ้น ๑๑ นาย  ( สว. ๑ นาย, รอง สว. ๒ นาย และ ผบ.หมู่ ๘ นาย) มีเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเดียว  สำหรับอาคารที่ทำการได้เช่าอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น จำนวน ๑ คูหา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกาญจนบุรีพลาซ่า ถนนแสงชูโต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นที่ทำการชั่วคราว

ปี พ.ศ.๒๕๓๒ ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐/๒๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๙๖ ตารางวา และได้ใช้เป็นที่ทำการตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.๒๕๓๓  ก.ตร. มีมติยกเลิกตำแหน่งเดิมทั้งหมด เปลี่ยนชื่อเป็น  “ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี”  โดยมี หัวหน้าหน่วย  กำลังพล และพื้นที่รับผิดชอบเช่นเดิม

ปี พ.ศ.๒๕๓๗    มีการปรับโครงสร้าง แบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ โดยในส่วนของ “ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี”  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี” ขึ้นตรงกับกองตรวจคนเข้าเมือง ๓ (ตม.๓) และ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๒ จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี

ปี พ.ศ.๒๕๔๐  ได้รับการยกฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับ “สารวัตร” เป็น “รองผู้กำกับการ” เมื่อเดือนมิถุนายนและจากระดับ “รองผู้กำกับการ” เป็น “ผู้กำกับการ” ในเดือนกันยายน ตามลำดับ

ปี พ.ศ.๒๕๕๒  มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการได้รวมด่านตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี  และด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรีเข้าด้วยกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี” ขึ้นตรงต่อ “กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓” มีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเดียว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒  เป็นต้นไป