อัตรากำลังพล

ผู้กำกับการ                      1

รองผู้กำกับการ                2 

สารวัตร                           4 

รองสารวัตร                   24

รองสารวัตร (เลื่อนไหล) 18

ผู้บังคับหมู่                      5