พระราชบัญญัติ

1 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๔๐
3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
4 พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑