ระเบียบ-คำสั่ง

1ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๓)

2คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ

3คำสั่ง ตร.ที่ ๑๗๖/๒๕๕๗ ลง ๒๑ ก.ค.๒๕๕๗ เรื่อง การตรวจลงตรา และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (เพิ่มเติม) โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๕๗

4คำสั่ง ตร.ที่ ๑๓๙/๒๕๕๗ ลง ๗ ก.ค.๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจในการพิจารณาคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๕๗

5คำสั่ง ตร.ที่ ๑๓๘/๒๕๕๗ ลง ๗ ก.ค.๒๕๕๗ เรื่อง รายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๕๗

6ODER OF THE IMMIGRATION BUREAU NO. 138/2557 Subject: Supporting documents for Consideration of an Alien’s Application for a Temporary Stay in the Kingdom of Thailand

7คำสั่ง ตร.ที่ ๓๒๗/๒๕๕๗ ลง ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๕๗

8หนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๘.๑๗๑/๒๐๗๖ ลง ๒๕ มิ.ย.๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการตรวจอนุญาตคนชาติของประเทศที่ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

9คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๗๙ / ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวได้รับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่ตรงตามประเภทการตรวจลงตราหรือการยกเว้นการตรวจลงตรา

10คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๗๘ / ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีบุคคลเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่ไม่ผ่านการตรวจอนุญาต(หลุดตรวจ) จากพนักงานเจ้าหน้าที่

11คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๗๗ / ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวสูญหาย ชำรุด หมดอายุ หรือเปลี่ยนสัญชาติไปจากเดิม

12คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๖๑ / ๒๕๕๗ เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ

13ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการขอพิสูจน์สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

14ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓ การรับสมัคร พ.ศ. ๒๕๕๖

15ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๔ การบรรจุ พ.ศ. ๒๕๕๖

16ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๘ การโอน พ.ศ. ๒๕๕๖

17ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๓ ประวัติ พ.ศ. ๒๕๕๖

18ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๔ บัตร พ.ศ. ๒๕๕๕

19ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๕ หน้าที่เวรยามหมู่ตรวจท้องที่และกองรักษาการณ์ (ฉบับที่ ๓ )พ.ศ. ๒๕๕๕

20ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๗ อาณัติสัญญาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

21ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๐ การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

22ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๑ การรักษาความสะอาดสถานที่ราชการและการเข้าพักอาศัย

23ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖

24ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด บทที่ ๔๑ การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจในวาระที่เกษียณอายุราชการ

25ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๑ การลาของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕

26กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551

27คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๗๗ / ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าว ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

28กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑

29คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๗ / ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวซึ่งอยู่ในฐานะตามมาตรา ๑๕ แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

30ข้อกำหนดคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๑/๒๕๔๙ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวบางจำพวกเป็นกรณีพิเศษฯ

31คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๘ / ๒๕๔๙ เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับการยกเว้น การตรวจลงตรา เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

32การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

33มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ

34ระเบียบและมาตรการปฏิบัติในการรับตัว ควบคุม ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องกักต่างด้าว

35ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545

36ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544

37การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ

38การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ

39ตรวจสอบคำนวณเงินกรณีข้าราชการได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยโดยได้รับทุน

40การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ

41การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้

42การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

43การมอบอำนาจอนุมัติหลักสูตร

44การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

45กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอเรื่องขออนุมัติหรือขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

46การส่งรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม / สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

47การมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมหรือร่วมงานพิธีการต่าง ๆ

48การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2547

49การดำเนินการเพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย

50การสอนพิเศษ บรรยาย อภิปราย และดูงานหรือเยี่ยมชมกิจการ ตร.

51การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ หรือขออนุญาตใช้สถานที่, อุปกรณ์, กำลังพล เพื่อถ่ายละคร หรือภาพยนตร์

52ค่าธรรมเนียมในการให้บริการแก่หน่วยราชการ

53แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการประกันตัวคนต่างด้าวที่รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

54ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมถือเป็นวันปฏิบัติราชการ

55หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดูงานหรือเยี่ยมชมกิจการของกรมตำรวจ

56แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP

57การเชื่อมโรงระบบ e-Gp ระยะที่ 2

58การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid)

59การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็ทรอนิกส์

60การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS

61ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ประกาศใช้

62ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ฯ

63ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

64หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับพัสดุฯ