วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 61 – 62