ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.immigration.go.th/read?content_id=5ba23fb8a2308595479de780

ประกาศการขอมีถิ่นที่อยู่https://www.immigration.go.th/read?content_id=5ba23fb8a2308595479de780