ร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

ร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

ร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว

และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ  “HeForShe”   ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ขอเรียนเชิญข้าราชการตำรวจในสังกัด  เจ้าหน้าที่ สังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  ทุกท่านร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ

“ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ”

โดยสามารถสแกน QR Code ด้านล่าง

Untitled-300x297

หรือ    Link เว็บไซต์นี้   http://plan.dwf.go.th/public/campaign.do